"Alt lever. Og alt levende utvikler seg. Alt, fra de minste mikroorganismer til
de mest vidtforgreinede økosystemer, har vi nå i dag forstått at er i live."

Thure Erik Lund, Om naturen

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Verneområder PDF Skriv ut E-post
tirsdag 08. desember 2009 20:57

Ljanselvdalen verneområde

Ljanselva vernet fra Østmarka til Fiskevollbukta

Ljanselva er vernet gjennom reguleringsplan vedtatt av Oslo bystyre juni 2003. Et ca 100 meter bredt grøntområde på begge sider av Ljanselva fra Skraperudtjern til Bunnefjorden er nå sikret for fremtidige generasjoner, dels som friområde, dels som naturvernområde.

Hauketo/Ljabruområdet ble foreløpig unntatt fra vernevedtaket fordi det på dette området ligger tung infrastruktur som er under planlegging.

Vi ønsker på denne plassen å bringe fram kart som viser de nøyaktige grenser for verneområdet og nærmere                vernebestemmelser.

I juni 2003 regulerte Oslo bystyre et 100 m (ca) bredt verneområde på hver side av Ljanselva fra Skraperudtjern til Bunnefjorden, unntatt Ljabru-Hauketoområdet. Dette sikrer en unik naturperle for folk i de søndre bydeler, og det er en stor begivenhet ikke minst for kommende generasjoner.

Naturvernområde: Storparten er vernet som naturvernområde. Det gjelder både for området fra Skraperudtjern til Sagløkka, Urskogsområdet mellom Leirskallbråten og Hauketo og Liadalen mellom Hauketo og Hallagerbanen. 
I naturvernområdene er all oppføring av bygninger og plassering av varige, midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg forbudt. Det samme gjelder hogst og vesentlige terrenginngrep, så som fjerning av kantvegetasjonen. Det er heller ikke tillatt å fjerne død ved. Anlegg og nødvendig rydding av stier er tillatt. Det er tillatt med endringer som gir positive natur- og miljøforbedringer mot elven, som for eksempel reetablering av manglende kantvegetasjon. I skogområdet øst for Ljanselva ved Skullerudstua tillates skogsdrift etter lov om skogbruk og skogvern. 

Friområde – park: Anslagsvis er 20 - 25% av området regulert til friområde/park. Det gjelder f. eks det store skileikeområdet ved Skullerudstua, leikeparkområdet ved Leirskallen, Engersbråten gårdsområde, slalåmbakken i Liadalen og området omkring Ljan idrettsforenings klubblokaler. 

Boligområde: Det bebygde arealet i Leirskallen fram til Leirskallbråten/”Urskogen” er regulert opprettholdt til boligområde, men med visse begrensninger hva gjelder tomteutnyttelse. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep som endrer elvens bredde eller dybde. Stedegen vegetasjon skal bevares og utvikles. (thh 2006.05.02)

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack